Thai Rak Thai mini store now opens Wednesday to Sunday 11 am – 7:30 pm.