Thai Rak Thai mini store now open Friday to Sunday 11am – 7:30pm.